Oppgraderte nettsider for Lønset.no

Det er nå etablert ny nettsideløsning for Lønset.no. Nettsiden har fått ny drakt, og har en mer funksjonell oppbygging og er mer lettlest. Informasjonen som var å lese på de gamle nettsidene er flyttet over på de nye, i tillegg til noe tilføyelser av informasjon. Vi håper de nye sidene vil være til glede for folket i kretsen. Vi ønsker også at den skal være et godt verktøy for andre som vil bli mer kjent med Lønset krets og hva den har å by på. Noe å lese for enhver smak altså.

Nettsiden har flere epost-adresser man kan benytte:

  1. frittliv@lonset.no - send gjerne inn forslag, innspill eller tips av alle slag, enten til bygdeutvikling, nettsidene, turtips eller annet stoff.

  2. drift@lonset.no - for oppdateringer til sidene, noe som skal inn eller tas ut av informasjon eller bilder. Gjelder også kommende arrangement.


Prosjektgruppa Fritt liv på Lønset

”Fritt liv på Lønset”

Prosjektgruppa Fritt liv på Lønset – Statutter

 

1. Grunnlag

De fleste mindre småsteder og kretser i landet vårt er trua av nedlegging og fraflytting. Derfor ser vi at vi må ta grep for å komme ei negativ utvikling i forkjøpet også her på Lønset. Prosjektgruppa ”Fritt liv på Lønset” er ei lokal interessegreuppe som har som målsetting å bidra til ei positiv bygdeutvikling. Dette ut fra et mandat som ble gitt i et folkemøte på Lønset samfunnshus den 31. mai 2018 der det kom fram et  klart ønske om å drive aktiv bygdeutvikling. Prosjektgruppa ”Fritt liv på Lønset” ble etablert under dette møtet med hovedmålsetting å stimulere til økt tilflytting til Lønset ved å definere konkrete prosjekt og bidra til gjennomføring av disse sammen med lokale aktører.

 2. Visjon, hovedmål og delmål

Visjonen til prosjektgruppa ”Fritt liv på Lønset” er at den skal være en motor for lokalsamfunnet og bidra til videre utvikling på Lønset. Prosjektgruppa har som hovedmål å utvikle kretsen videre til et attraktivt og robust lokalsamfunn. Tre konkrete delmål er:

ü  Økt tilflytting; søke å få tilflytting av to familier pr. år, gjerne barnefamilier.

ü  Støtte lokale ideer for næringsetablering / nye arbeidsplasser

ü  Bidra til lokal næringsutvikling

 3. Organisasjonsform

Prosjektgruppa er organisert som en egen forening/lag registrert i Brønnøysundregisteret.

4. Medlemmer

Prosjektgruppa skal bestå av 5-7 personer av begge kjønn og med ulik aldersfordeling og bakgrunn.

 5. Valg

Medlemmer utpekes / velges for 2 år og kan gjenvelges i inntil tre perioder på rad. Prosjektgruppa kan selv velge nye medlemmer som en ser kan styrke gruppa avhengig av de prosjekter den til enhver tid arbeider med.

 6. Intern arbeidsfordeling

Gruppa konstituerer seg selv. Koordinator/leder velges for 1 år og rullerer årlig internt i gruppa. Sekretærfunksjon fordeles fortløpende, og møtereferent rullerer fra møte til møte. For hvert enkelt prosjekt skal det velges en kontaktperson i gruppa. Denne kontaktpersonen kan knytte til seg personressurser internt i prosjektgruppa eller eksternt. Hele prosjektgruppa har samtidig et helhetsansvar for alle definerte prosjekt.

 7. Arbeidsform og samarbeidspartnere

Arbeid i prosjektgruppa skjer gjennom møter og elektronisk kommunikasjon i tillegg til uformell kommunikasjon internt og med innbyggerne i Lønsetsamfunnet. Prosjektgruppa tar kontakt med relevante næringsaktører, foreninger, foretak og ressurspersoner etter behov.

 Prosjektgruppa skal arbeide etter følgende hovedprinsipper:

ü  Inkludere folket i kretsen

ü  Bruke de ressursene vi har rundt oss; - hver enkelt er en ressurs

ü  Prosjektgruppa kaller inn til folkemøter på Lønset ved framlegging av ideer og resultat for å involvere grenda sine innbyggere.

8. økonomi

Inntekter til støtte for de ulike prosjekt prosjektgruppa arbeider med søkes gjennom ulike organisasjoner og fond lokalt og nasjonalt. Videre kan inntekter skaffes gjennom lokale aktiviteter, innsamlingsaksjoner og gjennom virksomhet i de ulike prosjekt.

 9. Opphør

Ved opphør skal eventuelle midler som prosjektgruppa har gis til et nyttig formål i Lønsetsamfunnet i samsvar med gruppas hovedmålsetting.

 

Lønset 2019-03-07